متوسط درآمد سالانه مدیران رکورد ۱۰۰ میلیون تومان را شکست+جدول


به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، آخرین گزارش وزارت کار ازمتوسط درآمد یک خانوار شهری بر حسب گروه شغلی سرپرست خانوار  نشان می دهد,  متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۲۴.۴ درصد افزایش از ۴۳۵ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۵۴۱ ریال در سال ۹۸ رسیده است. بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال قبل طی سال های ۹۲ تا ۹۸ مربوط به افزایش درآمد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ می باشد. طی ۷ سال مزبور متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۱۷.۶ درصد افزایش یافته است.

 طی سال های ۹۲ تا ۹۸ بیشترین درآمد سالانه یک خانوار شهری به خانوارهایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی” قانون گذاران” و ” مقامات عالی رتبه و مدیران” قرار دارد. درآمد سالانه مدیران و مقامات عالی رتبه و قانون گذاران در سال ۹۸ برای اولین بار از مرز ۱۰۰ میلیون تومان گذشت که دو برابر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری است.  بیشترین افزایش درآمد در این گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ (۲۹.۷ ) درصد می باشد.

 کمترین درآمد سالانه یک خانوار شهری به خانوارهایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی ” کارگران ساده” قرار دارد. درآمد سالانه این گروه در سال ۹۸ به ۳۴ میلیون تومان رسید. بیشترین افزایش درآمد در این گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ (۳۰.۲ درصد ) می باشد.

اخبار حقوق و دستمزد ,

متوسط درآمد یک خانوار روستایی بر حسب گروه شغلی سرپرست خانوار

متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۲۷.۴ درصد افزایش از ۲۳۳ میلیون ریال در سال۹۷ به ۲۹۷ ریال در سال ۹۸ رسیده است. بیشترین میزان درصد تغییرنسبت به سال قبل طی سال های ۹۲ تا۹۸ مربوط به افزایش درآمد درسال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ می باشد. طی سال های مزبور متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.

 طی سال های ۹۲ الی ۹۸ بیشترین درآمد سالانه یک خانوار روستایی به خانوارهایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی “قانون گذار” ٰٰ”مقامات عالی رتبه و مدیران” یا متخصصان (علمی و فنی) قرار دارد.

 کمترین درآمد سالانه یک خانوار روستایی به خانواده هایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی “کارگران ساده” قراردارد و بیشترین افزایش درآمد در این گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد درسال ۹۸ نسبت به ۹۷(۲۶.۸ درصد) می باشد.

اخبار حقوق و دستمزد ,

برای بررسی متوسط درآمد سالانه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، خانوارهایی که در آنها فقط یک نفر شاغل و یک نفر دارای درآمد وجود دارد. بر حسب منابع درآمدی در نظرف گرفته شده است.

متوسط درآمد سالانه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی از مشاغل مزد و حقوق بگیری عمومی با ۳۵.۶درصد افزایش از ۲۹۲ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۳۹۶ میلیون ریال در سال ۹۸ رسیده است.

از طرفی متوسط درآمد سالانه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی از مشاغل مزد و حقوق بگیری خصوصی با ۳۶.۰ درصد افزایش از ۱۳۶ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۱۸۵ میلیون ریال درسال ۹۷ رسیده است./تسنیممنبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

*

code