Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

مجتبی اعتمادی نیا

FBI – «شمس تبریزی» از چه طنزی در مقالات خود استفاده می‌کرد؟

آخرین نشست از سری‌نشست‌های درسگفتار هایی درباره شمس تبریزی به بررسی شیوه‌های طنزپردازی و طنز در مقالات شمس تبریزی اختصاص داشت. به گزارش شیرین طنز، به نقل از خبرنگار مهر، آخرین نشست از مجموعه‌درس‌گفتارهایی درباره…