Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

منتشر

FBI – مجموعه ده جلدی ماجراهای ماشین مشتی ممدلی منتشر شد

FBI – مجموعه ده جلدی ماجراهای ماشین مشتی ممدلی منتشر شد – فان تک خانهاخبارFBI – مجموعه ده جلدی ماجراهای ماشین مشتی ممدلی منتشر شد نوشته FBI – مجموعه ده جلدی ماجراهای ماشین مشتی ممدلی منتشر شد اولین بار در فان تک. پدیدار…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

بروزرسانی ویندوز ۱۱ در سال ۲۰۲۲ برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود

مایکروسافت ویندوز ۱۱ را بطور رایگان در اختیار کاربران ویندوز ۱۰ قرار می‌دهد، البته اگر دستگاه آن‌ها حداقل سیستم مورد نیاز این سیستم عامل جدید را داشته باشند. علاوه بر این، حالا مشخص شده که ردموندی‌ها ویندوز ۱۱ را سال آینده میلادی برای…

FBI – اولین قسمت انیمیشن «کووید ۱۹ ثانیه» منتشر شد+فیلم

FBI – اولین قسمت انیمیشن «کووید ۱۹ ثانیه» منتشر شد+فیلم – فان تک خانهاخبارFBI – اولین قسمت انیمیشن «کووید ۱۹ ثانیه» منتشر شد+فیلم نوشته FBI – اولین قسمت انیمیشن «کووید ۱۹ ثانیه» منتشر شد+فیلم اولین بار در فان تک. پدیدار…

FBI – دوازدهمین شماره ماهنامه سه‌نقطه با پرونده ویژه «امید» منتشر شد

FBI – دوازدهمین شماره ماهنامه سه‌نقطه با پرونده ویژه «امید» منتشر شد – فان تک خانهاخبارFBI – دوازدهمین شماره ماهنامه سه‌نقطه با پرونده ویژه «امید» منتشر شد نوشته FBI – دوازدهمین شماره ماهنامه سه‌نقطه با پرونده ویژه…

FBI – پژوهشی درباره حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب منتشر شد

FBI – پژوهشی درباره حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب منتشر شد – فان تک خانهاخبارFBI – پژوهشی درباره حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب منتشر شد نوشته FBI – پژوهشی درباره حضور خر در ادبیات منظوم و مکتوب منتشر شد اولین بار در…

FBI – کاریکاتور انتقادی جیم کری برای ترامپ منتشر شد

FBI – کاریکاتور انتقادی جیم کری برای ترامپ منتشر شد – فان تک خانهاخبارFBI – کاریکاتور انتقادی جیم کری برای ترامپ منتشر شد نوشته FBI – کاریکاتور انتقادی جیم کری برای ترامپ منتشر شد اولین بار در فان تک. پدیدار شد. نوشته…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است. پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این…

کانسپت آرت جدید Turning Red اثر تازه پیکسار منتشر شد

اکانت رسمی پیکسار در شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی قبل کانسپت آرت جدید Turning Red را منتشر کرد که در ژانر داستان بلوغ ساخته شده است.پیکسار یکی از استودیوهای انیمیشن‌سازی و قدیمی هالیوود بوده و نام‌های بزرگی را در تیم خود دارد. با این حال،…

FBI – مجموعه داستان طنز «عمو دردسر» برای نوجوانان منتشر شد

FBI – مجموعه داستان طنز «عمو دردسر» برای نوجوانان منتشر شد – فان تک خانهاخبارFBI – مجموعه داستان طنز «عمو دردسر» برای نوجوانان منتشر شد نوشته FBI – مجموعه داستان طنز «عمو دردسر» برای نوجوانان منتشر شد اولین بار در فان…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد. علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

اولین تریلر Halloween Kills منتشر شد؛ هالووینی خونین در راه است!

در حالی که چندین ماه از انتشار تیزر می‌گذرد، استودیو یونیورسال پیکچرز سرانجام به انتظارها خاتمه داد و اولین تریلر Halloween Kills را در دسترس قرار داد.علاقه‌مندان به سینما در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شاهد ظهور فرنچایزهای ترسناک متعددی…

FBI – تازه‌ترین کتاب طنز علی زراندوز منتشر شد

FBI – تازه‌ترین کتاب طنز علی زراندوز منتشر شد – فان تک خانهاخبارFBI – تازه‌ترین کتاب طنز علی زراندوز منتشر شد نوشته FBI – تازه‌ترین کتاب طنز علی زراندوز منتشر شد اولین بار در فان تک. پدیدار شد. نوشته FBI – تازه‌ترین…

دموی بازی PES 2022 منتشر شد

کمپانی سرشناس کونامی ساعاتی پیش در اقدامی غیرمنتظره نسخه‌ی دموی بازی PES 2022 را برای مدت محدودی برای کنسول‌های مایکروسافت و سونی عرضه کرد. در حالی که سری شبیه‌ساز فوتبال PES در طول سال‌های اخیر با افت زیادی روبه‌رو شده و از یک طرف به…

دموی بازی PES 2022 منتشر شد

کمپانی سرشناس کونامی ساعاتی پیش در اقدامی غیرمنتظره نسخه‌ی دموی بازی PES 2022 را برای مدت محدودی برای کنسول‌های مایکروسافت و سونی عرضه کرد. در حالی که سری شبیه‌ساز فوتبال PES در طول سال‌های اخیر با افت زیادی روبه‌رو شده و از یک طرف به…

دموی بازی PES 2022 منتشر شد

کمپانی سرشناس کونامی ساعاتی پیش در اقدامی غیرمنتظره نسخه‌ی دموی بازی PES 2022 را برای مدت محدودی برای کنسول‌های مایکروسافت و سونی عرضه کرد. در حالی که سری شبیه‌ساز فوتبال PES در طول سال‌های اخیر با افت زیادی روبه‌رو شده و از یک طرف به…

دموی بازی PES 2022 منتشر شد

کمپانی سرشناس کونامی ساعاتی پیش در اقدامی غیرمنتظره نسخه‌ی دموی بازی PES 2022 را برای مدت محدودی برای کنسول‌های مایکروسافت و سونی عرضه کرد. در حالی که سری شبیه‌ساز فوتبال PES در طول سال‌های اخیر با افت زیادی روبه‌رو شده و از یک طرف به…

دموی بازی PES 2022 منتشر شد

کمپانی سرشناس کونامی ساعاتی پیش در اقدامی غیرمنتظره نسخه‌ی دموی بازی PES 2022 را برای مدت محدودی برای کنسول‌های مایکروسافت و سونی عرضه کرد. در حالی که سری شبیه‌ساز فوتبال PES در طول سال‌های اخیر با افت زیادی روبه‌رو شده و از یک طرف به…

دموی بازی PES 2022 منتشر شد

کمپانی سرشناس کونامی ساعاتی پیش در اقدامی غیرمنتظره نسخه‌ی دموی بازی PES 2022 را برای مدت محدودی برای کنسول‌های مایکروسافت و سونی عرضه کرد. در حالی که سری شبیه‌ساز فوتبال PES در طول سال‌های اخیر با افت زیادی روبه‌رو شده و از یک طرف به…